Beleidsplan 2013-2018

Inleiding

Er zijn tal van maatschappelijke organisaties die mensen hulp bieden en begeleiden, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden die de samenleving met zijn talrijke voorzieningen biedt. Maar ook een hulpverlener staat een keer met lege handen. Op een dergelijk moment kan de Bredase Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden van betekenis zijn. 

Visie en Missie

De naam van onze stichting luidt HiBO, hetgeen staat voor Hulp in Bijzondere Omstandigheden. Elke aanvraag die HiBO ontvangt, wordt individueel beoordeeld. ‘Bijzonder’ vormt daarbij een criterium. Het begrip ‘bijzonder’ vraagt dan ook om uitleg. Een geval is bijzonder als het sporadisch voorkomt. Een situatie is bijzonder als het afwijkt van andere, vergelijkbare situaties. Mensen met een minimum inkomen en schulden verkeren per definitie in een armoedesituatie, maar zijn niet ‘bijzonder’, omdat men deel uitmaakt van een groep met vergelijkbare omstandigheden. Echter als in een specifiek geval zich méér tegenvallers of onvoorziene omstandigheden voordoen, dan spreken wij van ‘bijzonder’.

Voor uiteenlopende zaken kunnen mensen een beroep doen op voorzieningen van de vele instanties die hiervoor in het leven zijn geroepen. De cliënt dient, eventueel met behulp van de hulpverlener, de mogelijkheden van deze voorzieningen te onderzoeken en hier zo mogelijk gebruik van te maken. HiBO honoreert geen aanvraag, als op de aanvraag een dergelijk voorziening van toepassing is.

Omzien doelgroepen

In principe maakt HiBO bij het beoordelen van de aanvragen geen onderscheid tussen de verschillende doelgroepen zoals jong, oud eenoudergezin etc., toch wil HiBO de komende jaren meer omzien naar kinderen in achterstand en ouderen in eenzaamheid. HiBO zal in contact met de hulpverleners daarvoor speciale aandacht vragen. Aanvragen voor schuldverlichting van mensen met hoge schulden worden door HiBO doorverwezen naar de wettelijke schuldsaneringsregelingen aangezien HiBO geen middelen heeft deze nood te leningen.

Organisatie

Het bestuur van HiBO bestaat uit vrijwilligers. De omschreven taken worden voor zover mogelijk evenredig verdeeld. Waar nodig wordt gezocht naar vrijwilligers die als assistent voor bijvoorbeeld de secretaris of penningmeester willen meewerken zonder direct in het bestuur plaats te nemen. Ook verjonging van het bestuur heeft de komende beleidsperiode aandacht en er wordt ingezet op een verdere digitalisering van de verwerking en registratie van de aanvragen.

De Stichting HiBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Noch bestuursleden, noch adviseurs of eventuele medewerkers ontvangen enigerlei vorm van beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiën

De stichting HiBO heeft geen eigen vermogen. HiBO ontvangt donaties van kerken, het bedrijfsleven, particulieren en een diverse Bredase- en landelijke fondsen om bijzondere noden te kunnen verlichten.
Gezien de toename van de nood en hoogte van de aanvragen is HiBO constant op zoek naar fondsen die willen bijdragen aan deze hulp. Het is de wens van het huidige bestuur hiervoor een aparte bestuurstaak te creëren.

HiBO is een Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen fiscaal gunstig is voor personen of organisaties die giften aan de stichting doen.

Communicatie

Hoewel HiBO geen publiciteit maakt naar het grote publiek zijn toch een aantal publiciteitsmiddelen van groot belang. Ten eerste de website: met daarop duidelijk te lezen de werkwijze van HiBO, het te downloaden aanvraagformulier en het contactformulier. Ten tweede een eenvoudige folder om uit te delen tijdens lezingen bij sponsors en/of hulpverleners. Ten derde het jaarverslag ten behoeve van sponsors en belastingdienst. Door gebruik van een mailaccount wordt het mogelijk om een piketdienst op te zetten voor spoedaanvragen en hebben alle bestuursleden op elk moment toegang tot de binnen gekomen aanvragen.