Vereisten, beoordeling en aanvraagformulier

Vereisten voor aanvragen

Alleen erkende hulpverleners, in de breedste zin van het woord, kunnen aanvragen indienen. Deze hulpverlener dient een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. In de aanvraag dient duidelijk gemaakt te worden

– hoe het gevraagde onderdeel uitmaakt van een hulpverleningsplan;

– waarom de cliënt niet in staat is het gevraagde zelf te betalen of te verkrijgen;

– waarom er sprake is van een bijzondere situatie;

– waarom geen beroep kon worden gedaan op wettelijke voorliggende voorzieningen;

– dat de cliënt woonachtig is in Breda, Alphen Chaam of Baarle Nassau.

De hulpverlener brengt zijn cliënt op de hoogte dat HiBO over de aanvraag in overleg kan treden met gemeentelijke instellingen en/of andere instellingen voor hulp- en dienstverlening, of met één of meer landelijke fondsen, en dat HiBO de ontvangen gegevens 5 jaar zal bewaren. De cliënt geeft hiervoor vooraf schriftelijk toestemming door het tekenen van het machtigingsformulier, zie machtiging.

Waarop aanvragen betrekking kunnen hebben Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor woninginrichting, kleding, leefgeld, bedden, fietsen, keukenapparatuur, spullen voor kinderen, babybenodigdheden. Vergoeding van tandartskosten kan enkel bij sterke pijnklachten en wanneer de behandeling nog niet heeft plaatsgevonden. HiBO is er niet om schulden af te lossen, echter, als financiële problemen de hulpverlening ernstig belemmeren en de lopende schuldhulpverlening doorkruisen of op losse schroeven zetten, dan neemt HiBO zo’n aanvraag wel in behandeling. HiBO neemt geen aanvragen in behandeling die verband houden met bewuste en/of moedwillige fraude en/of misdrijf. Zie voorbeelden van hulp door HiBO. Aanvragen dienen enkel betrekking te hebben op NOG NIET aangeschafte goederen/diensten.

Beoordeling van aanvragen HiBO beoordeelt elke aanvraag op individuele basis. Er zijn dus geen vaste criteria (behalve het hierboven genoemde) en het toegekende heeft geen algemene geldigheid. HiBO gaat uit van functionaliteit. Met andere woorden: de aanschaf dient doelmatig en noodzakelijk te zijn, geen luxe dus. HiBO prefereert indien mogelijk tweedehands aankopen. Een toekenning van HiBO heeft de vorm van een gift. HiBO verstrekt geen leningen.

Bij honorering van de aanvraag geeft HiBO het geld niet in handen van de cliënt, maar wordt het bedrag overgemaakt op de rekening van de organisatie waar de hulpverlener werkzaam is. Van daaruit doet de hulpverlener de betaling. HiBO acht de hulpverlener dan ook verantwoordelijk voor de juiste besteding.

Aanvraagformulier Alleen erkende hulpverleners, in de breedste zin van het woord, kunnen aanvragen indienen. Aanvragers kunnen zijn: • een huisarts • een maatschappelijk werkende • een medewerker van Vluchtelingenwerk • een thuiszorgmedewerker • een advocaat • een sociaal raadsman • een geestelijk verzorger Zie instellingen die aanvragen

Download voor de aanvraag het digitale aanvraagformulier eerst naar de eigen PC en sla het daar op. Na invulling van het aanvraagformulier het document opslaan onder een andere naam, bv. de naam van de cliënt. Het aanvraagformulier dient getypt en digitaal als bijlage toegezonden te worden, dus niet ingescand. Handgeschreven aanvraagformulieren worden niet geaccepteerd. De hulpverlener wordt geacht alle gevraagde gegevens compleet en naar waarheid op het aanvraagformulier te noteren. Het meesturen van schuldoverzichten, rechterlijke beschikkingen etc. is niet relevant voor HiBO en dus overbodig. Bij aanvraag van meerdere zaken, per item het bedrag noteren.

Na invulling het aanvraagformulier naar hibo -dot- breda -at- protonmail -dot- com mailen, samen met een scan/foto-afbeelding van het door de cliënt getekende machtigingsformulier, zie machtiging.

Zonder ingevulde en door de cliënt ondertekende machtiging kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Relevante bijlagen (bv. een offerte, prijsberekening) kunnen worden bijgevoegd. HiBO behandelt de ingediende aanvragen de tweede vrijdagmorgen van elke maand. Bent u als hulpverlener van mening dat uw aanvraag spoedeisend is, geef dat dan bij de indiening duidelijk aan. Als het HiBO-bestuur ook vindt dat haast geboden is, dan wordt de aanvraag zo mogelijk binnen een paar dagen behandeld. Mocht het toegekende bedrag niet geheel worden gebruikt, dan dient het – na overleg met HiBO – te worden terug gestort. Voor vragen kunt u mailen naar hibo -dot- breda -at- protonmail -dot- com.

Klik hier voor de Privacy Statement.